SF Ungdom

Uddannelse

20369188_10155218381652535_1930957251771497603_o.jpg

Uddannelse til alle.

SFU kæmper for gode uddannelser til alle. Uddannelse er forudsætningen for fremtidens velfærdssamfund og den enkeltes frihed.

Uddannelse er afgørende for den enkeltes frihed og for hele vores fællesskab. Hvis man ikke kan læse, skrive eller regne ordentligt, er det sværere at klare sig. Og fællesskabet får ikke glæde af spildte ressourcer.

SFU knokler for, at samfundet prioriterer uddannelse højt. Det skal både ske økonomisk, så forholdene er i orden, og det skal ske ved, at samfundet tager stilling til hvilke værdier, der er grundlæggende for undervisningen. Derfor er vi meget uenige med, at man frem til 2022 vil spare mere end 10% på uddannelsesområdet.

Lige muligheder

SFU vil have frihed til alle borgere. Derfor skal der være lige muligheder for at gennemføre den uddannelse, man ønsker. Derfor er vi meget kritiske overfor manglende hjælp til ord- og talblinde og handicappede. Vi mener også, at man skal kunne vælge den uddannelse, man ønsker. Derfor er vi imod karakterkrav på ungdomsuddannelser, der fratager mange unge deres frie valg. I stedet vil vi have ordentlig uddannelsesvejledning, så det ikke handler om karakterer men om lyst.

Uddannelsessystemet skal være offentligt finansieret, så de stærkeste bidrager mest. Af samme årsag bør brugerbetaling afskaffes.

Hvis uddannelserne ikke prioriteres ordentligt, bliver det sværere at sikre lige muligheder. De stærkeste elever og studerende kan ofte klare sig, når der bliver skåret ned på undervisningen. Men for flertallet af almindelige unge betyder forringelser dårligere faglighed.

Indholdet af undervisningen skal også tage højde for, at alle skal have lige muligheder. I dag er der en klar sammenhæng mellem, hvordan du klarer dig i uddannelsessystemet og din forældres baggrund.

Det gør naturligvis ikke noget, at nogen elever kan få hjælp og støtte hjemmefra, men resten skal også have mulighed for at uddanne sig. Derfor skal undervisningen være forståelig for unge, der ikke har særlig viden om et fag i forvejen.

Uddannelserne skal ikke kun basere sig på, at man skal lave lektier og læse hjemmefra, men have meget undervisning med kompetente lærere. Der skal ligeledes være flere, gode muligheder for differentieret undervisning og ekstra hjælp, så alle kan blive udfordret og være med.

 

Demokrati

Uddannelsessystemet skal lære unge at begå sig i demokratiet. Og uddannelserne skal også selv fungere demokratisk. Det kan blandt andet ske ved, at elever og studerende har indflydelse på, hvordan undervisningen fungerer, og hvordan uddannelsesinstitutionen indrettes og udvikles.

Elev- og studenterråd skal have gode vilkår og meget at sige. I skolebestyrelser skal der være repræsentanter for elever, undervisere, forældre, arbejdsmarkedets parter og relevante lokale kræfter.

 

Selvstændighed og samarbejde

SFU mener, at undervisningen skal klæde unge på til at blive kritiske samfundsborgere.  Det skal ikke kun handle om at lære ting udenad, men elever og studerende skal tage kritisk stilling til, hvad de lærer.

Undervisningsmetoderne skal også vænne elever og studerende til at samarbejde med hinanden. Det kan være gennem forskellige former for gruppearbejde, tværfaglige projekter og gruppeeksamen. Selvstændighed og samarbejde er både en styrke for den enkelte og en vigtig socialistisk værdi.

 

Skævheder i uddannelsessektoren

I uddannelsespolitikken bliver erhvervsskoler samt korte- og mellemlange uddannelser ofte overset til fordel for gymnasier og universiteter. Det kan man blandt andet se på den store mangel på praktikpladser for elever fra erhvervsskolerne. Et lignende problem ville aldrig blive accepteret, hvis der pludselig manglede tusindvis af 3.g-pladserne til gymnasieeleverne.

SFU står for, at alle uddannelser bliver prioriteret politisk og økonomisk. Opprioriteringen af eksempelvis erhvervsskoler skal naturligvis ikke ske på bekostning af de lidt bedre stillede uddannelser. Alle uddannelser skal have et løft og prioriteres højt.

 

Praktisk undervisning frem for akademisering

SFU er kritiske overfor den stigende akademisering af uddannelsesverden.

I mange år har uddannelsesreformer fået erhvervsskoler, gymnasier og mellemlange videregående uddannelser til at minde meget om universiteterne. Der er intet galt med akademisk viden og metode i sig selv, men det er helt forkert at skabe et billede af, at universitetsuddannelserne er de fineste og vigtigste.

Danmark har brug for borgere med mange forskellige kvalifikationer – også mere praktiske ikke-akademiske færdigheder. I øvrigt favoriserer akademiseringen de unge, der kommer fra akademiske hjem.

SFU arbejder derfor for mere praktisk undervisning, hvor elever og studerende gennem praktikforløb, projekter og samarbejde med omverdenen lærer at bruge deres viden i praksis.

Læs mere:

Et uddannelsessystem, der sætter individet fri

Sådan bryder vi den sociale arv

Reformer de videregående uddannelser